بلندخوانی و فعالیت کتاب قورباغه دوست پیدا می‌کند، کتابخانه صدرالواعظین، خوانسار، تیر۹۷