کتاب لولوپی صفر داستانک ۹

برای شروع به کودکان تصویر میمول جان و گوش بال را نشان دادیم و پرسیدیم کدام یک بزرگ‌تر است پاسخ دادند: میمول جان، همچنین به همین صورت حیوانات را از نظر بزرگی و کوچکی باهم مقایسه کردیم.

بعد داستانک را برایشان خواندیم و بعد از خواندن از کودکان سؤال‌هایی پرسیدیم برای مثال پرسیدیم عمو کوکو به سیاهک چه گفت: که پاسخ دادند، گفت: تو مگر خانه وزندگی نداری پرسیدیم سیاهک چه جوابی داد. گفتند: سیاهک هیچ جوابی نداد. همچنین پرسیدیم گنجی که عمو کوکو پیداکرده بود چه شکلی بود و کتاب را مقابل کودک گرفتیم تا ببیند و پاسخ دهد که جواب دادند به شکل دایره و سه‌گوش و چهارگوش بود.

همچنین از آن‌ها پرسیدیم عاقبت جوینده یابنده بود یعنی چه، که هیچ‌یک از کودکان نمی‌دانستند یعنی چه، که خودمان معنی‌اش را  برایشان توضیح دادیم.

بعد از پرسش و پاسخ برای فعالیت آن دست ورزی شماره ۹ را با کودکان انجام دادیم که نقطه‌چین‌ها را پررنگ کردند و شکلش را رنگ کردند.

بلندخوانی و فعالیت نوبت عصر مانند نوبت صبح بود و شعر آسمان  آسمان را با کودکان کارکردیم.

مربیان: فریده جوزی، منیژه نصیری، زینب بابایی

محل اجرا: کتابخانه آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: