معارفه را با تن­‌آرامی شروع کردیم و بعد کتابخانه، اجزا و قوانین آن را معرفی کردیم. سپس بلندخوانی کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه» را شروع کردیم و بعد از آن، بچه­‌ها کاردستی درست کردند که فراگرفتن دود و آژیر به مدت سی دقیقه وقفه ایجاد کرد، پس از رفع آن، بچه­‌ها به ادامه کار مشغول شدند.

بعد از خواندن کتاب «مرغ سرخ پاکوتاه»، گروهی بخشی از کتاب را نقاشی کردند تا آن را تبدیل به کتاب کنند.