فعالیت قبل از بلندخوانی:

سوالاتی در مورد بستنی پرسیده شد و کتاب بلندخوانی شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب را بلندخوانی کردیم و  به پرسش و پاسخ در حین بلندخوانی پرداختیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

کتاب واژه‌نامه چیستانی در مورد بستنی گفته شد و بستنی به کلاس آورده شد و همه بچه‌ها میل کردند و لذت بردند.

مربی: فائزه هاشمی

محل اجرا: کتابخانه توران بانو، مدرسه مهر و ماه کرانی اوز

بیشتر بخوانید: