کتاب چه،چه،چه را بلندخوانی کردیم ابتدا تصویر کتاب را به بچه‌ها نشان دادم و از آن‌ها خواستم هر چه در تصویر می‌بینند بگویند که توضیح مختصری درمورد خرگوش و غذای او دادند تعداد خرگوش‌ها را شمردند. پس از آن نویسنده و تصویرگر را معرفی کردم و در مورد خرگوش و لانه سازی و دلیل آن گفتگو کردیم.

بعد از خواندن کتاب بچه‌ها شخصیت‌ها را با قیچی دوربری کردند و به وسیله چسباندن نی دو شخصیت مادر خرگوش‌ها و روباه را مشخص کردیم سپس توالی داستان را پیش بردیم که ابتدا با چسباندن خرگوش‌ها به کیسه روباه کم شدن خرگوش‌ها را اجرا کردیم.

درآخر لانه خرگوش‌ها را داشتیم که مادر خرگوش با انداختن روباه در چاه خرگوش‌ها را به لانه برمی‌گرداند و برای تناظر یک به یک کنار هر خرگوش در لانه یک هویج قرار دادیم.

مربی: فاطمه پوربایرام