در تاریخ ۷ الی ۱۰ آذر کارگاه ریاضی آموز لولوپی، واژه‌نامه تصویری، هنر و بلندخوانی برگزار شد.
همچنین بازدیدهایی از کلاس‌هایی که طرح با من بخوان را اجرا می‌کنند صورت گرفت.
محل اجرا: دبستان مهر و ماه، اوز، فارس