قبل از بلندخوانی از بچه‌های پایه‌ی پنجم پرسیدم حیوانات چطور از خود دفاع می‌کنند؟

آن‌ها گفتند بز با شاخ، خارپشت با خارهایش و بعضی حیوانات با چنگ و دندان از خود دفاع می‌کنند.

کتاب را به آن‌ها نشان دادم و شروع به بلندخوانی کردم و در حین بلندخوانی توجه دانش‌آموزان را به تصاویر جالب کتاب جلب می‌کردم.

سپس از یکی از بچه‌ها خواستم تا بلندخوانی کند و او پس از بلندخوانی راجع به چیزهای جالبی که فهمیده بود. برای بچه‌ها گفت.

در پایان درمورد آرواره‌ها که وسیله‌ای دفاعی برای حیوانات است گفت‌وگو کردیم و تصاویر را دیدند.

آموزگار: خانم ایمان فقیهی پور

دبستان مهر و ماه کرانی، شهر اوز، استان فارس

بیشتر بخوانید: