فعالیت قبل از بلندخوانی:

از بچه‌های کلاس دوم سؤالاتی درباره‌ی زمان و ساعت پرسیده شد.

فعالیت حین بلندخوانی:

کتاب یک دقیقه صبر کن را بلندخوانی کردیم و در حین بلندخوانی کتاب به پرسش و پاسخ پرداختیم.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

ساعتی را درست کردیم و به بچه‌ها زمان را نشان دادیم (تلفیق درس ریاضی و برنامه با من بخوان)

مربی: هاشمی

محل اجرا: آموزشگاه مهر و ماه کرانی اوز

فعالیت قبل از بلندخوانی:

دانش‌آموزان این کتاب را از کتابخانه توران بانو به من پیشنهاد دادند. من آن را دیدم و پیشنهاد بچه‌ها را پذیرفتم.

فعالیت حین بلندخوانی: این کتاب  دفعه اول در کتابخانه توران بانو  توسط آموزگار بلندخوانی شد.

دفعه دوم: توسط دانش آموزان به‌صورت نمایش بداهه در همان روز توسط دانش آموزان در حیاط مدرسه اجرا شد. دفعه سوم اجرای نمایش در کتابخانه توران بانو.

فعالیت پس از خواندن به‌صورت نمایش توسط دانش‌آموزان برای بقیه سر صف به‌صورت نمایش بلندخوانی و اجرا شد.

نام آموزگار: عاطفه قائدی

محل اجرا: کتابخانه توران بانوی مدرسه مهر و کاه کرانی، سر صف، حیاط مدرسه