بلندخوانی کتاب یک روز اوتوبوسی، سر پل ذهاب، بهمن 96

کتاب یک روز اتوبوسی را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم.

مربی: شکوفه احمدی

محل اجرا: آموزشگاه زبانِ میدان قائم واقع در شهرستان سر پل ذهاب

بیشتر بخوانید: