نمایش بر اساس کتاب سفر به سرزمین وحشی از کودکان لرستان در روز جهانی تئاتر.

مربی: ماهر صالحی