الفباورزی واک (ژ)

فعالیت قبل از بلندخوانی:

صندلی‌های کلاس را به همراه بچه‌ها مرتب کردیم. بچه‌ها آهنگ قصه‌خوانی را خوانند. از آن‌ها خواستم  واک‌هایی را که تا الآن یاد گرفتند نام ببرند. به واک‌های مختلف همراه کلمات اشاره کردند وقتی به واک (ر) رسیدند، آن را در تخته نوشتم بعد نقطه‌های آن را گذاشتم بعد از بچه‌ها پرسیدم به نظرتان نام این واک چیست؟ یکی از بچه‌ها که نام مادرش ژاله بود با صدای بلند گفت: ( ژ) مثل ژاله.

فعالیت در حین بلندخوانی:

ابتدا با خواندن شعر و تلفظ واک ( ژ)  بلندخوانی را شروع کردیم. سپس قصه را خواندم از بچه‌ها خواستم کلماتی که واک ژ داشتند را بگویند که به اژدها و …اشاره کردند. مانند روال قبل بعد از اتمام قصه یکی از بچه‌ها آن را بازگو کرد. در مورد اژدها و این‌که قبلاً در کتاب آواورزی آوای اژدها را یاد گرفته بودند صحبت کردیم. بچه‌ها کلمات جدیدی را گفتند که واک ژ داشت مثل ماژیک، ژیان و….

فعالیت بعد از بلندخوانی:

از آن‌ها سؤال کردم واکی که شبیه ژ است اما نقطه ندارد کدام است؟ به واک ر اشاره کردند. فعالیت‌ها و سؤال‌های کتاب پرسیده شد.

نام خوراکی که با واک (ژ) شروع می‌شود را پرسیدم به ژله اشاره کردند. بعد با خوردن ژله از آن لذت بردند‌. در پایان به‌صورت گروهی واک ژ را رنگ کردند و در کنار آن شکل چیزهای را که واک (ژ ) داشتند را نقاشی کردند.

مربی: فاطمه نوروزی

محل اجرا: موسسه توانمندسازی مهروماه، فرحزاد، تهران

بیشتر بخوانید: