داستانک‌ دوم آواورزی را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی به ترتیب آن‌ها مشغول به نقاشی، درست کردم کاردستی و اجرا نمایش شدند.

مربی: فاطمه ذکریازاده

محل اجرا: مهد بچه‌های بهشت، شهرستان میان‌رود، استان مازندران

بیشتر بخوانید: