ابتدا بسته‌های آواورزی با ‌سی‌بی‌لک را با بچه‌ها کار کردیم و سپس نمایش کتاب را اجرا کردیم.

مربی: زهرا نجفی

محل اجرا: مهد آسیه کهنسال

بیشتر بخوانید: