امروز، دانش‌آموزان کلاس اول شهدای سجادی که از نزدیک‌ترین مدرسه به کتابخانه صدرالواعظین بودند برای بازدید آمدند. تعداد بسیاری از آن‌ها از پیش عضو کتابخانه شده بودند. خانم معصومی بخش‌های مختلف کتابخانه را به آن‌ها نشان داد. سپس، کتاب «المر» را برایشان بلندخوانی کردند. واکنش‌های بچه‌ها نسبت به متفاوت بودن المر جالب بود و حتی در فعالیت پس از بلندخوانی درباره تفاوت‌ها گفت‌و‌گو کردیم. پس از آن، ماسک المر را در اختیارشان قرار دادیم و نمایش را به این صورت که گروهی فیل، جشن المر و گروهی انسان، جشن نوروز را اجرا کردند.

مربی: خانم معصومی

کتابخانه صدرالواعظین