خواندن هم عادت و هم مهارت است. برای نوزادان و نوپایان خواندن و گفت‌وگو فراتر از عادت و مهارت، افزاری موثر در رشد ذهنی و عاطفی آن‌ها به شمار می‌رود. به همین سبب برنامه‌ «با من بخوان»، بخشی از فعالیت‌های خود را به ترویج خواندن با نوزادان و نوپایان اختصاص داده ‌است تا با آگاه ساختن و توانمند کردن مادران و پدران به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، در جهت کتاب خواندن و گفت‌و‌گو با کودکان از همان بدو تولد گام بردارد.
در همین راستا امسال تابستان نیز «با من بخوان» برگزاریِ مجموعه کارگاه‌های «خواندن با نوزاد و نوپا» را در دو مرکز در تهران آغاز کرد. مرکز توانمندسازی آوای ماندگار در منطقه‌ی مولوی – دروازه غار تهران و انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد (شکوفان) در اطراف شهرری، دو مرکزی هستند که امسال تابستان گروه‌های جدیدی از مادران و نوزادان را تحت پوشش قرار داده‌اند.

گزارش این برنامه در این دو مرکز را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/op1eq

با کتاب‌های نوزاد و نوپا آشنا شوید: