یکی از مشاغل خبرنگاری است و فردا روز خبرنگار است برای آشنایی بیشتر کودکان با این شغل تصمیم گرفتم کتابی را انتخاب کنم که ارتباطی با این موضوع داشته باشد.

داخل قفسه کتاب‌ها به دنبال کتاب موردنظر می‌گشتم که کتاب داستانک‌های نخودی را دیدم، داستانک دهم: قصه نخودی و رادیو بود آن را مناسب با این موضوع دیدم، قبل از بلندخوانی از بچه‌ها پرسیدم که خبرنگار چه کسی است و کارش چیست؟ در جواب بچه‌ها گفتند خبرنگار برای ما خبر خوب و بد می‌آورد، خبر از کشورمان و کشورهای دیگر و از زندگی مردم می‌آورد.

کتاب را بلندخوانی کردم و بعد از بلندخوانی نمایش اجرا کردیم و در پایان بچه‌ها کتاب‌هایی را انتخاب کردند و به امانت بردند.

مربی: حمیده رئیسی سیستانی

محل اجرا: کتابخانه لاله، علی‌آباد، جیرفت

بیشتر بخوانید: