لولوپی+۰ را با بچه‌ها کار کردیم و پس از اتمام بلندخوانی شروع به درست کردن کاردستی ابزارهای کشاورزی عمو کوکو کردیم.

مربی:خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج بهشهر، مازندران

لولوپی+۰ را بلندخوانی کردیم و بچه‌ها را با شحصیت میمول آشنا کردیم. بعد از بلندخوانی با ماسک‌هایی که درست کردند نمایش داستان را اجرا کردند.

مربی: دوستعلی

محل اجرا:مهد معراج، بهشهر، مازندران

لولوپی+۰ را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانیبا بچه‌ها فصل‌ها، میوه‌ها و محصولات کشاورزی را کار کردیم.

مربی: دوستعلی

محل اجرا:مهد معراج، بهشهر، مازندران