زادروز شل سیلوراستاین(۱۹۳۰-۱۹۹۹)

امروز به مناسبت زادروز نویسنده شل سیلوراستاین به دبستان پسرانه روستای هوکرد رفتم و کتاب درخت بخشنده را برای کودکان بلندخوانی کردم. کودکان با دقت کتاب را گوش کردند.

بعد از بلندخوانی در مورد کتاب گفت‌وگو کردیم و از کمک کردن به دیگران و بخشنده بودن تعدادی از کودکان و اینکه به پیرزنی کمک کرده بودند خوشحال بودند و تعدادی از اینکه بار سنگین پیرمردی را برایش تا درب خانه حمل کرده بودند راضی بودند.

کودکان از پسرک کتاب عصبانی بودند و می‌گفتند این پسرک چقدر پررو و حریص است تا آخر عمر دست از سر درخت برنداشته حتی وقتی پیرمرد شده بازهم پیش درخت برگشته و روی کنده درخت نشسته.

از فواید درخت گفتیم از چوب، میوه و فایده‌های بیشتری که برای ما دارد و اینکه چگونه قدردان نعمت‌ها باشیم.

در آخر به حیاط مدرسه رفتیم و با شاخ و برگ‌هایی که روی زمین ریخته بودند مثل پسرک کتاب، تاج درست کردیم و زیر سایه درخت بازی کردیم.

کودکانی که عضو کتابخانه بودند از کتابخانه تعریف کردند و از دوستانشان برای عضویت در کتابخانه روستا دعوت کردند.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: دبستان پسرانه شهید تراب شیرازی، روستای هوکرد، جیرفت

بیشتر بخوانید: