کتاب «فرشته‌ی‌ پدربزرگ»، کتاب منتخب برای بلندخوانی بود. نخست، با گمانه‌زنی از روی جلد کتاب آغاز کردیم و از بچه‌ها درباره‌ی اقوام به خصوص پدربزرگ و مادربزرگ‌هایشان پرسیدیم. واکنش آن‌ها هنگام بلندخوانی بسیار جالب بود. به طور مثال، یکی از آن‌ها گفت: من هم یکبار نزدیک بود با ماشینی تصادف کنم، پس حتما فرشته از من محافظت کرده است. در پایان، هر کدام فرشته خود را درست کردیم.

در نوبت بعد، کتاب «خوابت نمی‌برد، خرس کوچولو؟» را برای بلندخوانی انتخاب کردیم. این کتاب، سرشار از بخش‌هایی برای گمانه‌زنی بچه‌ها بود. همچنین، موقعیت خوبی را برای برون‌ریزی احساسات آن‌ها فراهم می‌کرد.

با بلندخوانی این کتاب، برای بچه‌ها این مسئله که هر آن‌چه در روشنایی روز می‌بینیم، همان‌ها در شب نیز وجود دارند قابل درک بود.

در انتها، بچه‌ها نقاشی‌ در پیوند با داستان کشیدند.