پیش از بلندخوانی:

در ابتدا ورود بچه‌ها، شعر خواندیم و تن‌آرامی انجام دادیم. سپس، بلندخوانی کتاب «قورباغه می‌ترسد» را آغاز کردیم.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی درباره صداهایی که در شب می‌شنویم صحبت کردیم. صداهایی همچون پرندگانی که در شب بیدار هستند، صدای باد و رعد‌و‌برق از جمله آن‌ها بود. سپس، کودکان را به سه گروه تقسیم کردیم و نمایش اجرا کردیم. پس از آن، به اتاق فعالیت رفتیم و کاردستی با استفاده از کاغذ رنگی و مداد درست کردیم.

در بلندخوانی بعدی، کتاب «آستین نو بخور پلو» را انتخاب کردیم که کتابی بسیار جالب درباره‌ی تبعیض و ظاهربینی است. پس از بلندخوانی، درباره‌ی کتاب گفت‌و‌گو کردیم سپس، نمایش کتاب را اجرا کردند.

مربی: خانم‌ها معصومی و رحمانی