کتاب مکس شجاع را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم، سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش کتاب توسط بچه‌ها اجرا شد.

مربی: سمیه سلیمانی نژاد

محل اجرا: دبستان سکینه، مرادآباد، سراوان

بیشتر بخوانید: