ابتدا کتاب به به لیمو و کاکلی معرفی شد و در مورد تصویر روی جلد، نام نویسنده وتصویرگر صحبت و گفت‌وگو شد. سپس  کتاب بلندخوانی شد.

مربی: زهرا آتش‌پنجه

محل اجرا: دبستان نجمه، زهک