بلندخوانی نخودی وعنکبوت از داستان‌های نخودی نوشته‌ی: محمدهادی محمدی

فعالیت قبل از بلندخوانی:

ابتدا کل داستان را ورق زدم تا نام داستان را بازگو نمایند. ازآنجاییکه شخصیت نخودی بسیار جذاب می‌باشد، بچه‌ها بی‌‌صبرانه منتظر خواندن داستان بودند.

فعالیت حین بلندخوانی:

در حین خواندن بچه‌ها با معنی کلمه‌هایی از قبیل کاخ سرداب و خمره آشنا شدند و در مورد آن‌ها به گفت‌وگو پرداختیم. بچه‌ها فهمیدند که دوستی به شکل و قیافه نیست بلکه به پاک بودن و وفادار بودن است. در خصوص تجربه‌هایی از دوستی خودشان خاطراتی تعریف کردند.

فعالیت بعد از بلندخوانی:

با آوردن عروسک‌های مربوط به شخصیت عنکبوت نخودی که خودشان درست کرده بودند به اجرای نمایش پرداختند.

مربی: ترشیزی

بیشتر بخوانید: