بلندخوانی کتاب خانم زری به گردش می‌رود.

فعالیت بعد از بلندخوانی: درست کردن نمادها مربوط به کتاب داستان و گفتن داستان توسط خود دانش‌آموزان

بلند خوانی کتاب داستان رفتم به باغی برای دانش‌آموزان پایه اول دبستان

مربی: خانم محمد قاسمی

محل اجرا: دبستان فلسطین، روستای اله ری، زهک

بیشتر خوانید: