فعالیت‌های انجام شده با کودکان بازمانده از تحصیل:

کار باکتاب کارورزی داستانک سوم نخودی ونان
تمرین شعر آنکارا باضرب
خواندن داستانک چهار
روخوانی و خط بردن توسط بچه‌ها
صحبت درباره درختان، نشان دادن عکس درختان وسوال و پرسش از بچه‌ها
گام بندی واژه‌ها
خواندن ترانه و آهنگ گل گندم

مربی: نرکس بندهی
محل اجرا: شیرآباد، کوشا، زاهدان

با ۳۶ نفر از کودکان فارسی آموز نخودی را کارکردیم و بعد به انجام فعالیت پرداختیم.

فعالیت‌های انجام‌شده:

آموزش خواندن فارسی آموز داستانک نخودی و دارکوب شناخت مفهوم واژه

پرسش‌های گسترش یابنده

جمع‌آوری برگ‌های مختلف توسط دانش‌آموزان برای کلاس و پرسش آیا همه برگ‌ها به یک اندازه؟ پررنگ هستند؟

-گام بندی واژه‌ها

کتاب کار فارسی آموز داستانک نخودی و دارکوب

تصویر خوانی همراه با داستان

نوشتن از روی درس نخودی و دارکوب

اجرا نمایش

خواندن از روی درس

مربی: شهنوازی

محل اجرا: زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: