بلندخوانی کتاب موش باهوشه خوش اندام می‌شود
بلندخوانی کتاب «پدربزرگ من»
بلندخوانی کتاب «جزیره انرژی»
بلندخوانی کتاب «یک داستان محشر» به مناسبت روز قلم
بلندخوانی کتاب المر در هفته ملی کودک
بلندخوانی کتاب «یک چیز دیگر»
بلندخوانی کتاب تولدت مبارک هاپو
فعالیت‌های کتاب بلندخوانی با کاکاکلاغه