شیرآب

استان سیستان و بلوچستان، زاهدان، شیرآباد، آذر ۱۴۰۰

نام مربی: فریبا نظری

نام کتاب: موشه باهوشه

تعداد دانش‌آموزان: ۱۸ نفر (۱۰ نفر گروه زوج و ۸ نفر گروه فرد)

گزارش کار از زبان مربی:

بسته فارسی‌آموز نخودی ۲ داستانک دوم برای هر دو گروه کار شد،  ابتدا کلمات سخت و جدید را پای‌تخته نوشتم و از تک‌تک کودکان کلاس پرسیدم.
جمله‌نویسی کلمات داخل درس را با هر دو گروه کار کردم.
برای تکالیف خانه از کودکان خواسته‌ام با وسایلی که  در خانه دارند، کاردستی درست کنند‌.
قسمت جدید برنامه و فیلمی که دوست دارند را ببینند و در کلاس برایمان تعریف کنند، سپس از همان فیلم و کارتونی که کودک تعریف کرد کلماتی را پای‌تخته از کودک املا گرفتم.همچنین از کودکان خواستم طرز درست کردن غذا و چیز‌هایی که دوست دارند را بنویسند.
مثلا از واک «م» و «د» هرچه در خانه‌هایشان بود اسمش را در دفتر مشق بنویسند، سپس از هر دانش‌آموز طبق نوشته‌هایش خواستم پای‌تخته جمله بنویسد.
ریاضی تا عددصدوبیست  به عدد و حروف برای هر دو گروه کار شد.
مبحث محور همراه با بازی تمام شد.
مبحث ساعت را شروع کردیم.
بلندخوانی موشه‌باهوشه  همراه با کار دستی انجام شد.
همچنین امانت‌دهی کتاب‌ها، بدون هیچ چالشی ادامه دارد.