فعالیتی بر اساس کتاب کلید یادگیری

تمرین رمز گشایی از پیاهای دیداری :
ابتدا کارت‌هایی به اسم یخ بزن را درست کرده سپس از کودکان خواسته شد خود را به حالت شکلک زرنگ دربیاورند.

هدف از این بازی:
۱- پرورش خود سامان دهی
۲- برانگیختن کودک به درک نمادها تا بدانند شکلک زرنگ میتواند پیامی داشته باشد .
بعد از تمرین کارتهایی به تابلو چسبانده واز کودکان خواسته شد هر کدام را که دوست دارند نقاشی کنند

مربی: خانمها عبدالملکی و اکبری

مکان: مرکز همه کودکان، تهران

بیشتر بخوانید: