برگزاری کارگاه «نمایش برای کودکان»،خانه با من بخوان، امردادماه ۱۳۹۸