بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند 98 
بلندخوانی کتاب «آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، بهمن98