بلندخوانی کتاب «یک چیز سیاه»، آوای ماندگار، اسفند 98