بلندخوانی کتاب هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی داستانک 5 آواورزی، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب «آبی کوچولو، زرد کوچولو»، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب چرا باید دست‌هایم را بشویم وقتی کثیف نیستند، محمودآباد، اردیبهشت 97
آموزش واک ز، محمودآباد، اردیبهشت97
آموزش رسم چوب خط و سودوکو شمارورزی لولوپی+1، محمودآباد، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب گیاهان، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب قورباغه و آواز پرنده، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی داستانک هفتم شمارورزی لولوپی +1، محمودآباد، فروردین 97
بلندخوانی کتاب «بنفشه‌های عمونوروز»، محمودآباد، فروردین97
بلندخوانی کتاب چرا مشق‌ شبم را ننوشتم، محمودآباد، فروردین 97
آموزش واک ف، محمودآباد، فروردین 97