,

بلندخوانی ایزی و راسو، مهروماه، بهمن ۹۷

فعالیت پیش از بلندخوانی: شعر ای قصه قصه را با بچه‌ها خواندیم .از خودم شروع کردم یک خاطره، از خودم گفتم که وقتی کوچک بودم و از تاریکی می‌ترسیدم .در همان حین که خاطره‌ام را می‌گفتم یکی از بچه‌ها که رفته بود بیرون جیغ کشید و وارد کلاس شد. از صدای فرز، که در ط…