بلندخوانی کتاب "روزی که همه چیز خوب می‌شود"، پاکدشت، تیر97
بلندخوانی کتاب روباه قرمز سلام، پاکدشت، اردیبهشت97
بلندخوانی کتاب درخت خرما و بزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
الفبا آواورزی، پاکدشت، اردیبهشت 97
بلندخوانی کتاب دویدم و دویدم، پاکدشت، اردیبهشت 97