بلندخوانی کتاب «خرس کوچولو و درخت آرزوها»، آوای ماندگار، مهر98
بلندخوانی داستانک چهارم «مجموعه آواورزی با سی‌بی‌لک»، آوای ماندگار، آبان 98