اجرای فعالیت مجموعه «جانوران دریایی»، فنوج، تیر 97