بلندخوانی کتاب «خرگوش کوچولوی خوشحال» و «افسانه‌ی درخت خرما و بزی»، چابهار، فروردین96
نمایش کتاب جک وسایه ی شگفت انگیزش، چابهار، بهمن 96