آموزش واک م از کتاب فارسی‌آموز نخودی، سراوان، آبان 96
آموزش الفباورزی، زاهدان، آبان 96
بلندخوانی یکی از دانش‌آموزان در زنگ‌های تفریح، گورانکش، آبان 96
بلندخوانی کتاب مرغ سرخ پا کوتاه، زاهدان، آبان 96
اجرای نمایش خانواده‌ی انگشتی، زاهدان، آبان 96
بلندخوانی کتاب امان از بی‌حوصلگی، زاهدان، آبان 96
بلندخوانی کتاب چرا دست‌هایم را باید بشویم وقتی کثیف نیستند، زابل، مهر 96
بلندخوانی آواورزی با سی‌بی‌لک، زابل، مهر 96