بلندخوانی کتاب «نقطه» و «دست برای زدن نیست»، بندرعباس، فروردین 97