بلندخوانی کتاب «دستهایم را در باغچه می‌کارم»
روز جهانی مبارزه با کار کودکان
بلندخوانی کتاب در روز صنعت و معدن
نه به پلاستیک
بزرگداشت روز شعر و ادب با کودکان