روز جهانی مبارزه با کار کودکان
بلندخوانی کتاب در روز صنعت و معدن