فعالیت روز المر، تهران، خرداد 98
بلندخوانی کتاب المر و روز المر، تهران، خرداد 98