هدف شما از اجرای این برنامه در شیرخوارگاه آمنه چه بود؟

پس از بازدید کودکان شیرخوارگاه آمنه از نمایشگاه موزه کودکی موسسه که به مدت شش ماه در باغ موزه نگارستان بر پا بود ، کارشناسان ما متوجه مشکلات این کودکان از جنبه گفتاری و شنیداری شدند. چاره تنها در آموزش این کودکان از راه کتابخوانی و فعالیت های در پیوند با آن ، دیده شد. باید مهارت های گفتاری و شنیداری آن ها از راه کتاب های ویژه ای همچون آوا ورزی والفباورزی در کنار دیگر کتاب های ویژه این گروه سنی تقویت می شد. باید مهارت های ریز حرکتی آن ها رشد می یافت . نیاز های این کودکان بسیار گسترده است و خوشبختانه کارشناسان بردبار ما به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یافته اند.