با من بخوان

موقعیت مکانی: مازرندران-قایم شهر-جنب بیمارستان راضی-انتهای مطهری محله وسطی کلا
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
:خانم مهدوی‌فر
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: اسفند ۹۷
پشتیبان: جهانگیر پور صمیمی و جمعهی از نیکوکاران