موقعیت مکانی: روستای، دستک علیا، سرپل ذهاب، کرمانشاه 
تعداد اعضاء: 
مسئول کتابخانه: مهری خسروی
تلفن:
تاریخ آغاز به کاراردیبهشت 97
پشتیبان: گروه جمعه مهربانی