موقعیت مکانی: کوهرنگ، چلگرد، چهارمحال و بختیاری
تعداد اعضاء:
مسئول کتابخانه
:
تلفن:
تاریخ آغاز به کار: اردیبهشت ۹۸
پشتیبان: خرمن کسرایی