موقعیت مکانی: پلیکان، سرپل ذهاب، کرمانشاه
مسئول کتابخانهآرزو احمدی
تلفن:
تاریخ آغاز به کارتیر 97
پشتیبان: خانم ناهید زوار