نوشته‌ها

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به نوجوانان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد:صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی. …
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: دوم تا ششم دبستان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: دوم تا ششم دبستان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به کودکان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد:صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی…
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: پیش‌دبستان و سال اول دبستان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: پیش‌دبستان و سال اول دبستان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به کودکان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد:صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی…