نوشته‌ها

فعالیت خلاقانه‌ی پس از بلندخوانی بسته‌ی «آواورزی با سیبیلک»
,

فعالیت خلاقانه‌ی پس از بلندخوانی بسته‌ی «آواورزی با سی‌بی‌لک»

 داستانک دوم بسته «آواورزی با سی‌بی‌لک» را که خواندیم، می‌خواستیم بچه‌ها را با قطار به‌عنوان وسیله‌ای برای حمل و نقل بین‌شهرى آشنا و از سوی دیگر روحیه کار گروهی و همکارى را میان آن‌ها تقویت کنیم.این است که همه با هم دست به کار ساخت …
بلندخوانی کتاب «زمین سرماخورده»، محمودآباد، دی 96
بلندخوانی کتاب «یک توپ برای همه»، محمودآباد، آبان 96