نوشته‌ها

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست: نوجوانان

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست: نوجوانان

نوجوانان را نسبت به مسائل محیط زیست حساس کنیم از آن جا که امروزه انسان با بحران‌های زیست‌محیطی بسیاری روبه‌روست، آموزش محیط زیست به نوجوانان و نزدیک تر کردن آن‌ها به طبیعت یکی از حیاتی‌ترین وظایف خانواده‌ها و آموزشگران و مربیان است. مادرها و …
با من بخوان

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست به کودکان: دبستان

کودکانی دوست‌دار محیط زیست پرورش بدهیم از آن جا که امروزه انسان با بحران‌های زیست‌محیطی بسیاری روبه‌روست، آموزش محیط زیست به کودکان دبستان و نزدیک تر کردن آن‌ها به طبیعت یکی از حیاتی‌ترین وظایف خانواده‌ها و آموزشگران و مربیان است. همه‌ی کودکان ن…
دستنامه‌ی آموزش محیط زیست: کودکان پیش‌دبستان

دستنامه‌ی آموزش محیط زیست به کودکان: پیش‌دبستان

عشق و آگاهی به محیط زیست را در کودکان خود پرورش دهیم امروزه کودکان فرصت‌های اندکی برای نزدیک شدن به طبیعت دارند. کودکان با زندگی در شهرهای بزرگ هر روز از طبیعت دورتر می‌شوند. این دور شدن نه تنها آن‌ها را به سرنوشت محیط زیست بی‌تفاوت می‌کند، مهم‌تر از…
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: نوجوانان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به نوجوانان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد: صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی. …
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: دوم تا ششم دبستان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: دوم تا ششم دبستان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به کودکان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد: صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی…
دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: پیش‌دبستان و سال اول دبستان

دستنامه‌ی آموزش ارزش‌های زندگی: پیش‌دبستان و سال اول دبستان

صلح و دوستی، همکاری، احترام به دیگران و مدارا را به کودکان آموزش دهیم در سراسر جهان، دوازده ارزش کلیدی شخصی و اجتماعی یکسان وجود دارد: صلح، احترام به یکدیگر، خشنودی یا شادی، عشق و دوستی، آزادی، مسئولیت، درستکاری، مدارا، سادگی، همکاری . فروتنی و یگانگی…